รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566

 

**มารู้จักอาจารย์สายรหัสเรา ผ่านการสัมภาษณ์ของนักศึกษา ที่นี่**

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พศ. 2561

*** รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์ ทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ โดยอ้างอิงรหัส 3 หลักสุดท้าย เป็นรหัสคู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา ***

 

สายรหัส

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา

เบอร์ภายใน

ภาควิชา

001   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ 7841 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
001  
อาจารย์ ดร.ทพญ.คุนันยา
พิมลบุตร
7841 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
002  
อ.ดร.ทพ.เดชศักดิ์
นาคะปักษิราช 7841 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
003   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์ 7801-3 กายวิภาคศาสตร์
003   อาจารย์ ดร.ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร 7821 ทันตกรรมเด็ก
004   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
004   อาจารย์ ดร.ทพญ.กานดา ลีลานราธิวัฒน์ 7817-8 ทันตกรรมประดิษฐ์
005   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี 7837 รังสีวิทยาฯ
005   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ 7821 ทันตกรรมเด็ก
006   อาจารย์ ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ 7809-11 ทันตกรรมชุมชน
006   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์ 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
007   รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ 7805-6 จุลชีววิทยาฯ
007   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัตสยาพรรณ พุดลา 7805-6 จุลชีววิทยาฯ
008   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
008   อาจารย์ นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
009   อาจารย์ ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ 7809-10 ทันตกรรมชุมชน
009   อาจารย์ ทพญ.สุพิชญา โรจนะหัสดิน
010   ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
010   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ปัทมวรรณ มโนสุทธิ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
010   อาจารย์ ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร 7813-4 ทันตกรรมจัดฟัน
011   อาจารย์ ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
011   อาจารย์ ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
011   อาจารย์ ทพญ.มินทร์ประภา อัศวิษณุ 7764 รร.ทันตแพทย์นานาชาติ
012   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์ 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
012   อาจารย์ ทพ.ชลัช จินตนะ
013   อาจารย์ ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ 7813-4 ทันตกรรมจัดฟัน
013   อาจารย์ ทพ.จิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต 7829-31 พยาธิวิทยาช่องปากฯ
014   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
015   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล 7764 รร.ทันตแพทย์นานาชาติ
016   รองศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
016   อาจารย์ ดร.ทพญ. จิตรานันท์ แก้วแพรก 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
017   รองศาสตราจารย์ ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์ 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
017   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ 7813-4 ทันตกรรมจัดฟัน
018   ศาสตราจารย์คลินิก ทพญ.นิตา วัฒนทีปะ 7813-4 ทันตกรรมจัดฟัน
018   อาจารย์ ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ 7817-8 ทันตกรรมประดิษฐ์
019   อาจารย์ ทพ.ปริย แก้วประดับ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
019   อาจารย์ ทพญ.วรุตตา เกษมศาสนติ์ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
019   อาจารย์ ดร.ทพ.ชีวิน โตวิถีเลิศกุล 7817-8 ทันตกรรมประดิษฐ์
020   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ 7809-11 ทันตกรรมชุมชน
020   อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สงค์สอาด 7801-3 กายวิภาคศาสตร์
021   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล 7801-3 กายวิภาคศาสตร์
022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ 7801-3 กายวิภาคศาสตร์
022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. สิทธิโชค โอศิริ 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
023   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
023   อาจารย์ ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
024   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ราชัย จึงสมจิตต์ 7829-31 พยาธิวิทยาช่องปากฯ
025 052 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ 7813-4 ทันตกรรมจัดฟัน
026 086 อาจารย์ ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ 7857 วิทยาระบบบดเคี้ยว
027   รองศาสตราจารย์ ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร 7811 ทันตกรรมจัดฟัน
028   อาจารย์ ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
029   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ 7811 ทันตกรรมจัดฟัน
029   อาจารย์ ดร.ภกญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาวี 7833-4 เภสัชวิทยา
030   อาจารย์ ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
031   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
031   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทพ.สมชาติ เราเจริญพร 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
032 042 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ธัช อิทธิกุล 7856 วิทยาระบบบดเคี้ยว
032 042 อ.ดร.ทพญ. ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์ 7856 วิทยาระบบบดเคี้ยว
032 042 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสิบวงศ์  7634 งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
032 042 อาจารย์ ทพ. ธนวัฒน์ รวยดี 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
033   รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช 7805-6 จุลชีววิทยาฯ
033   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
034   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ 7837 รังสีวิทยาฯ
034   อาจารย์ ทพ. ธีรชัย โกศัลวัฒน์ 7829-31 พยาธิวิทยาช่องปากฯ
035   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล 7829-31 พยาธิวิทยาช่องปากฯ
036   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย 7841-2 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
037   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา สงวนสิน 7849-51 ชีววิทยาช่องปาก
038   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
038   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.กรกมล กรีฑาภิรมย์ 7849-50 รังสีวิทยาฯ
039   รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล 7805-6 จุลชีววิทยาฯ
040   อาจารย์ ดร.ทพญ.ณิชา ลักษมีจรัลกุล 7809-11 ทันตกรรมชุมชน
040   อาจารย์ ทพญ.เปมมิกา อินทโต 7809-11 ทันตกรรมชุมชน
041   อาจารย์ ดร.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา 7817-8 ทันตกรรมประดิษฐ์
043   อาจารย์ ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์ 7856-8 วิทยาระบบบดเคี้ยว
044   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล 7857 วิทยาระบบบดเคี้ยว
044   อาจารย์ ทพ. ประณัย นาคปักษิณ 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
045   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทพญ.นัยนา บูรณชาติ 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
045   รองศาตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
046 087 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ธารี จำปีรัตน์ 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
047   อาจารย์ ทพ.พูนผล โควิบูลย์ชัย 7809-11 ทันตกรรมชุมชน
048   อาจารย์ ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
049   รองศาตราจารย์ ดร. ทพญ.รชยา จินตวลากร 7813-4 ทันตกรรมจัดฟัน
050   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ 7841-2 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
051 081 อาจารย์ ทพ.ฐานวุฒิ คงปรีชา 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
051 081 อาจารย์ ดร.ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์ 7809-11 ทันตกรรมชุมชน
053   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
054   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
055   รองศาตราจารย์ ดร. ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
056   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
057   รองศาตราจารย์ ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร 7849-50 ชีววิทยาช่องปาก
057   อาจารย์ ทพ.ภัทร์ ภู่เจริญ 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
058   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล 7809-10 ทันตกรรมชุมชน
058   อาจารย์ ดร.ทพญ.ปิยดา แก้วเขียว 7809-10 ทันตกรรมชุมชน
 
059   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช 7817-8 ทันตกรรมประดิษฐ์
059   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ประณิธิดา กมลวานนท์ 7817-8 ทันตกรรมประดิษฐ์
060   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ 7801-3 กายวิภาคศาสตร์
061   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย 7845-6 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
062   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ. มนตรี รัตนจันทร์ฉาย 7817-8 ทันตกรรมประดิษฐ์
063   รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข 7841 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
063   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ 7841-2 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
064   อาจารย์ ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
065   รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย 7849-50 ชีววิทยาช่องปาก
066   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
067   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ 7801-3 กายวิภาคศาสตร์
068   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จิรา กิตติทรัพย์กาญจนา 7837 รังสีวิทยาฯ
069   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 7833-4 เภสัชวิทยา
069   อาจารย์ ดร.ภกญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 7833-4 เภสัชวิทยา
070   อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
071   รองศาสตราจารย์ ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี 7821-2 ทันตกรรมเด็ก
072   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ 7841 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
073   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า 7856-8 วิทยาระบบบดเคี้ยว
074   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์ 7829 พยาธิวิทยาช่องปากฯ
074   อาจารย์ ทพญ.ศิรดา โชคดีวาณิชย์ธำรง 7829-31 พยาธิวิทยาช่องปากฯ
075   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ 7853-4 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
075   อาจารย์ ดร.ทพญ.อนัญญา โอภาสวัตชัย 7805-6 จุลชีววิทยาฯ
076   อาจารย์ ดร.ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง 7841 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
077   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล 7805-6 จุลชีววิทยาฯ
078   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์ 7801-3 กายวิภาคศาสตร์
078   รองศาตราจารย์ ดร.ทพ. กวิน สิปิยารักษ์ 7813-4 ทันตกรรมจัดฟัน
079   อาจารย์ ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี 7841 เวชศาสตร์ช่องปากฯ
080   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ทพญ. วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ 7833-4 เภสัชวิทยา
082   รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร 7849-50 ชีววิทยาช่องปาก
083 094 อาจารย์ ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 7825-6 ทันตกรรมหัตถการฯ
084 085 รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ 7817-8 ทันตกรรมประดิษฐ์
084 085 อาจารย์ ทพ.ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์ 7849-50 ชีววิทยาช่องปาก

 

 

ตามประกาศ คำสั่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 / คำสั่ง แก้ไข เพิ่มเติม (pdf1 / pdf2)

 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ศึกษาหลักสูตร แผนกำหนดการศึกษา ข้อบังคับ ลักษณะวิชาและวิธีการเรียนการสอนรวมทั้งระบบการศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยมหิดล และคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

๒) ติดตามผลการเรียนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษา 

๓) เข้าร่วมกิจกรรมงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 

๔) ให้คำแนะนำปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อและปัญหาส่วนตัว 

๕) รู้จักนักศึกษาในด้านต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา โดย 

๕.๑) ส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 

๕.๒) จัดเวลาให้นักศึกษาพบ 

๕.๓) ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษา 

๕.๔) รักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา 

 

ในการนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละรหัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์ ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล กลุ่ม ก 

 (ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ๐๐๑ - ๐๒๐) 

 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์ กลุ่ม ข 

 (ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ๐๒๑ - ๐๔๐) 

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว กลุ่ม ค 

(ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ๐๔๑ - ๐๖๐) 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ กลุ่ม ง 

 (ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ๐๖๑ - ๐๙๔) 

 

ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปีการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 (pdf1 / pdf2)

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 (pdf1 / pdf2)

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (pdf1 / pdf2)

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 (pdf1 / pdf2)

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 (pdf1 / pdf2)

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

 


X