คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566

 

  ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ที่ปรึกษา
  รศ.ทพญ.อรพินท์ เติมวิชชากร ที่ปรึกษา
  ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยเวช ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ ที่ปรึกษา
  รศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานกรรมการ
  ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล รองประธานกรรมการ
  ผศ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ กรรมการ
  อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ กรรมการ
  ผศ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์ กรรมการ
  อ.ดร.ทพญ วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ กรรมการ
  รศ.ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว กรรมการ
  ผศ.ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล กรรมการ
  อ.ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ กรรมการ
  อ.ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ กรรมการ
  ผศ.ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์ กรรมการและเลขานุการ
     
 

นศ.ทพ.สถาพร จินาพงศ์

นศ.ทพ.การันตี ทองตัน

(กรรมการจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2)

กรรมการ
 

นศ.ทพ.อานนท์ พุทธิวรพงศ์

นศ.ทพ.ธนวิชญ์ จันทามงคล

(กรรมการจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3)

กรรมการ
 

นศ.ทพ.กัญญ์พิดา เมฆะอำนวยชัย

นศ.ทพ.มนัญชยา ปุ่นศิริ

(กรรมการจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4)

กรรมการ
 

นศ.ทพ.บุญเชิด เลิศบุญยพันธ์

นศ.ทพ.สลิล ประเทืองสิทธิ์

(กรรมการจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5)

กรรมการ
 

นศ.ทพ.พลัฏฐ์ กิจพงษ์ประพันธ์

นศ.ทพ.วิฟาดา เภาวัฒนาสุข

(กรรมการจากนักศึกษาชั้นปีที่ 6)

กรรมการ

 

หน้าที่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

1. รวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการให้คาแนะนาและปรึกษาแก่อาจารย์ ที่ปรึกษา
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
3. ประสานงานให้ความร่วมมือ และช่วยแก้ปัญหาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
4. ประเมินผลการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. ปรับปรุง แก้ไข ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารของคณะฯ ที่เกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา การบริการและการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
7. ให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษา

มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระคณบดี

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พศ. 2561

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2567: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 /

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2566: ครั้งที่ 1 / ครั้งที 2 / ครั้งที 3 / ครั้งที 4 / ครั้งที 5 / ครั้งที 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2565: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4/ ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2564: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2563: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2562: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2561: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2560: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2559: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2558: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2557: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

 

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ประสานงานนักศึกษา
- มิถุนายน 2566 - ปีการศึกษา 2566
- กรกฎาคม 2565 - ปีการศึกษา 2565
- มิถุนายน 2564 - ปีการศึกษา 2564
- ตุลาคม 2563 - ปีการศึกษา 2563
- มิถุนายน 2563 - ปีการศึกษา 2562
- มิถุนายน 2561 - ปีการศึกษา 2561

 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (ในอดีต)