ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2567

 

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

       

กิจกรรม 1

3 ก.ค. 2567

อาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 2

8 - 9 ส.ค. 2567

นักศึกษาปี 2

โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

 

กิจกรรม 3

 

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ทพ. ปี 2*

 

กิจกรรม 4

14 ส.ค. 2567

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมรับน้องข้ามฝาก *

เชิญชวนร่วมบายศรี

กิจกรรม 5

29 ส.ค. 2567

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไห้วครู ประจำปีการศึกษา 2567

 

กิจกรรม 6

11 ก.ย. 2567

ทุกชั้นปี

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 7

 

ทุกชั้นปี

กิจกรรมรับน้องใหญ่*

 

กิจกรรม 8

2 ต.ค. 2567

นักศึกษาปี 5 - 6

งานแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 ครั้งที่ 1 (ใช้ทุน)

 

กิจกรรม 9

6 พ.ย. 2567

นักศึกษาปี 4

งานแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

กิจกรรม 10

5 ก.พ. 2568

ทุกชั้นปี

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

 

กิจกรรม 11

มีนาคม 2568

นักศึกษาปี 2-6

จากใจพวกเรา...บอกเล่าผู้บริหาร

 

กิจกรรม 12

19 มี.ค. 2568

นักศึกษาปี 5-6

งานแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 ครั้งที่ 2 (ศึกษาต่อ)

 

กิจกรรม 13

11 เม.ย. 2568

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่*

เชิญชวนร่วมบายศรี

 

* กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเชิญเข้าร่วม
** วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมอีกครั้ง

 

ภาพกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา(ที่ผ่านมา)

 

เสนอความคิดเห็นกิจกรรม

 

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2566

 

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

       

กิจกรรม 1

5 ก.ค.2566

อาจารย์ที่ปรึกษา

เสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 2

10-11 ส.ค. 2566

นักศึกษาปี 2

โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

 

กิจกรรม 3

15 ส.ค. 2566

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

กิจกรรม 4

23 ส.ค. 2566

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมรับน้องข้ามฝาก *

เชิญชวนร่วมบายศรี

กิจกรรม 5

30 ส.ค. 2566

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

 

กิจกรรม 6

31 ส.ค. 2566

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไห้วครู ประจำปีการศึกษา 2566

 

กิจกรรม 7

13 ก.ย. 2566

ทุกชั้นปี

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 8

 

ทุกชั้นปี

กิจกรรมรับน้องใหญ่ *

 

กิจกรรม 9

4 ต.ค. 2566

นักศึกษาปี 5-6

งานแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ครั้งที่ 1 (ใช้ทุน)

 

กิจกรรม 10

1 พ.ย. 2566

นักศึกษาปี 4

งานแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

กิจกรรม 11

31 ม.ค. 2567

ทุกชั้นปี

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

 

กิจกรรม 12

มี.ค. 2567

นักศึกษาปี 2-6

จากใจพวกเรา..บอกเล่าผู้บริหาร

 

กิจกรรม 13

20 มี.ค. 2567

นักศึกษาปี 5-6

งานแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ครั้งที่ 2 (ศึกษาต่อ)

 

กิจกรรม 14

12 เม.ย. 2567

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ *

เชิญชวนร่วมบายศรี

 

* กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเชิญเข้าร่วม
** วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมอีกครั้ง

 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2565

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2565

 

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

       

กิจกรรม 1

6 ก.ค.2565

อาจารย์ที่ปรึกษา

เสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 2

1-5 ส.ค.2565

นักศึกษาปี 2

เสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

 

กิจกรรม 3

8ส.ค.2565

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

กิจกรรม 4

24ส.ค.2565

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

 

กิจกรรม 5

17ส.ค.2565

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก *

เชิญชวนร่วมบายศรี

กิจกรรม 6

28ก.ย.2565

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 7

15ก.ย.2565

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 

กิจกรรม 8

 

ทุกชั้นปี

กิจกรรมรับน้องใหญ่ *

 

กิจกรรม 9

5ต.ค.2565

นักศึกษาปี5-6

แนะแนวนักศึกษา ปี 5-6 ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 10

16พ.ย.2565

นักศึกษาปี 4

แนะแนวนักศึกษา ปี 4

 

กิจกรรม 11

8 ก.พ.2566

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

 

กิจกรรม 12

มี.ค.2566

นักศึกษาปี 2-6

จากใจพวกเรา..บอกเล่าผู้บริหาร

 

กิจกรรม 13

22มี.ค.2566

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการศึกษาต่อ

 

กิจกรรม 14

21เม.ย.2566

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ *

เชิญชวนร่วมบายศรี

 

* กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเชิญเข้าร่วม
** วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมอีกครั้ง

 

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2564

 

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

       

กิจกรรม 1

7 ก.ค.2564

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 2

2-4ส.ค.2564

นักศึกษาปี 2

เสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

 

กิจกรรม 3

9ส.ค.2564

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

กิจกรรม 4

ยกเลิก

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

งดกิจกรรม

กิจกรรม 5

18ส.ค.2564

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก *

เชิญชวนร่วมบายศรี

กิจกรรม 6

22ก.ย.2564

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 7

23ก.ย.2564

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

 

กิจกรรม 8

 

ทุกชั้นปี

กิจกรรมรับน้องใหญ่ *

 

กิจกรรม 9

6ต.ค.2564

นักศึกษาปี 5-6

แนะแนวนักศึกษา ปี 5-6 ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 10

พ.ย.2564

นักศึกษาปี 4

แนะแนวนักศึกษา ปี 4

 

กิจกรรม 11

ช่วง21-25 ก.พ.2565

ทุกชั้นปี

สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 12

9มี.ค.2565

นักศึกษาปี 2-6

จากใจพวกเรา..บอกเล่าผู้บริหาร

 

กิจกรรม 13

23มี.ค.2565

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการศึกษาต่อ

 

กิจกรรม 14

21เม.ย.2565

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ *

เชิญชวนร่วมบายศรี

 

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2563

 

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

       

กิจกรรม 1

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 2

17-18 ส.ค.2563

นักศึกษาปี 2

เสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

 

กิจกรรม 3

24 ส.ค.2563

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

กิจกรรม 4

ยกเลิก

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

งดกิจกรรม

กิจกรรม 5

2 ก.ย.2563

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก *

เชิญชวนร่วมบายศรี

กิจกรรม 6

 

ทุกชั้นปี

กิจกรรมรับน้องใหญ่ *

งดกิจกรรม

กิจกรรม 7

10 ก.ย.2563

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

 

กิจกรรม 8

23 ก.ย.2563

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 9

7 ต.ค.2563

นักศึกษาปี 5-6

แนะแนวนักศึกษา ปี 5-6 ครั้งที่ 1

จัดกิจกรรมออนไลน์

กิจกรรม 10

18 พ.ย.2563

นักศึกษาปี 4

แนะแนวนักศึกษา ปี 4

จัดกิจกรรมออนไลน์

กิจกรรม 11

17 ก.พ.2564

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

งดกิจกรรม

กิจกรรม 12

10 มี.ค.2564

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการศึกษาต่อ

 

กิจกรรม 13

9 เม.ย.2564

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ *

จัดกิจกรรมออนไลน์

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2562

 

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

       

กิจกรรม 1

3 ก.ค.2562

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 2

13-17 ส.ค.2562

นักศึกษาปี 2

เสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

 

กิจกรรม 3

19 ส.ค.2562

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

กิจกรรม 4

28 ส.ค.2562

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

 

กิจกรรม 5

4 ก.ย.2562

นักศึกษาปี 2

รับน้องข้ามฟาก *

 

กิจกรรม 6

7-8 ก.ย.2562

ทุกชั้นปี

กิจกรรมรับน้องใหญ่ *

 

กิจกรรม 7

19 ก.ย.2562

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรม 8

25 ก.ย.2562

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 9

2 ต.ค.2562

นักศึกษาปี 5-6

แนะแนวนักศึกษา ปี 5-6 ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 10

11 ธ.ค.2562

นักศึกษาปี 4

แนะแนวนักศึกษา ปี 4

 

กิจกรรม 11

11 มี.ค.2563

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

 

กิจกรรม 12

18 มี.ค.2563

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการศึกษาต่อ

 

กิจกรรม 13

10 เม.ย.2563

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ *

 

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2561

 

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

28 พ.ค.-1มิย.2561

นักศึกษาปี 2-3

ปฏิบัติธรรม

 

กิจกรรม 1

28 มิ.ย.2561

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 2

14-19 ส.ค.2561

นักศึกษาปี 2

เสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์

 

กิจกรรม 3

21 ส.ค.2561

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

กิจกรรม 4

22 ส.ค.2561

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

 

กิจกรรม 5

23 ส.ค.2561

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรม 6

29 ส.ค.2561

นักศึกษาปี 2

รับน้องข้ามฟาก *

 

กิจกรรม 7

19 ก.ย.2561

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 8

21-23 ก.ย.2561

ทุกชั้นปี

กิจกรรมรับน้องใหญ่ *

 

กิจกรรม 9

3 ต.ค.2561

นักศึกษาปี 5-6

แนะแนวนักศึกษา ปี 5-6 ครั้งที่ 1

 

กิจกรรม 10

12 ธ.ค.2561

นักศึกษาปี 4

แนะแนวนักศึกษา ปี 4

 

กิจกรรม 11

20 ก.พ.2562

ทุกชั้นปี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

 

กิจกรรม 12

13 มี.ค.2562

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการทำงาน

 

กิจกรรม 13

5 เม.ย.2562

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ *

 

 

 

 

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2560

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

กิจกรรม 1

22 - 26 มิ.ย. 2560

นักศึกษาปี 2-3

ปฏิบัติธรรม

กิจกรรม 2

21 มิ.ย. 2560 (บ่าย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 3

31 ส.ค.-2 ก.ค. 2560

นักศึกษาปี 2

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่าน
กระบวนการ Transformative Learning

 

3 - 4 ก.ค. 2560

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

 

 

7 ส.ค. 2560 (เช้า)

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

 

9 ส.ค. 2560 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2

รับน้องข้ามฟาก *

 

 กิจกรรม 4

17 ส.ค. 2560 (เช้า)

นักศึกษาปี 1-6

พิธีไหว้ครู *

 

 

23 ส.ค. 2560 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

 

กิจกรรม 5

20 ก.ย. 2560 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-6

พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

 

ก.ย. 2560 (ค่ำ)

นักศึกษาปี 1

รับน้องใหม่ *

 

กิจกรรม 6

4 ต.ค. 2560 (บ่าย)

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการศึกษา

กิจกรรม 7

6 ธ.ค. 2560 (บ่าย)

นักศึกษาปี 4

แนะแนวการศึกษา

 

กิจกรรม 8

21 ก.พ. 2561 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-6

พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

กิจกรรม 9

7 มี.ค. 2561 (บ่าย)

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการทำงาน

กิจกรรม 10

5 เม.ย. 2561

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศ *

 

* กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเชิญเข้าร่วม

** วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมอีกครั้ง


ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2559

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

กิจกรรม 1

13-17 มิ.ย. 2559

นักศึกษาปี 2-3

ปฏิบัติธรรม

กิจกรรม 2

29 มิ.ย. 2559 (บ่าย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 3

24-27 ก.ค. 2559

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมเสริมศักยภาพ (จิตตปัญญา)

 

28-29 ก.ค. 2559

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

 

 

1 ส.ค. 2559 (เช้า)

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

 

17 ส.ค. 2559 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2

รับน้องข้ามฟาก *

 

 กิจกรรม 4

24 ส.ค. 2559 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-3

ศิลปะป้องกันตัว

 

 

25 ส.ค. 2559 (เช้า)

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไหว้ครู *

 

กิจกรรม 5

14 ก.ย. 2559 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-6

พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

 

17-18 ก.ย.2559 (ค่ำ)

นักศึกษาปี 1

รับน้องใหม่ *

 

กิจกรรม 6

5 ต.ค. 2559 (บ่าย)

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการศึกษา

กิจกรรม 7

7 ธ.ค. 2559 (บ่าย)

นักศึกษาปี 4

แนะแนวการศึกษา

 

กิจกรรม 8

25 ม.ค. 2560

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการทำงาน

กิจกรรม 9

8 มี.ค. 2560 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-6

พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2

กิจกรรม 10

12 เม.ย. 2560

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศ *

 

* กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเชิญเข้าร่วม
** วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมอีกครั้ง

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2558

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

กิจกรรม 1

18-22 พ.ค. 2558

นักศึกษาปี 2-3

ปฏิบัติธรรม

กิจกรรม 2

15 ก.ค. 2558 (บ่าย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 3

10 ส.ค. 25588 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2 (นานาชาติ)

กิจกรรมเสริมศักยภาพ (นานาชาติ)

 

13-14 ส.ค. 2558

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

 

 

17 ส.ค. 2558 (เช้า)

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี 2 *

 

 

19 ส.ค. 2558 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2

รับน้องข้ามฟาก *

 

 กิจกรรม 4

26 ส.ค. 2558 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-3

ศิลปะป้องกันตัว

 

 

27 ส.ค. 2558 (เช้า)

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไหว้ครู *

 

กิจกรรม 5

16 ก.ย. 2558 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-6

พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

 

3-4 ต.ค 2558 (ค่ำ)

นักศึกษาปี 1

รับน้องใหม่ *

 

กิจกรรม 6

7 ต.ค. 2558 (บ่าย)

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการศึกษา

กิจกรรม 7

9 ธ.ค. 2558 (บ่าย)

นักศึกษาปี 4

แนะแนวการศึกษา

 

กิจกรรม 8

20 ม.ค. 2559 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-6

พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2

กิจกรรม 9

2 มี.ค. 2559

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการทำงาน

กิจกรรม 10

12 เม.ย. 2559

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศ *

 

 

 

 

ตารางกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2557

 

กำหนดวัน **

ผู้เข้าร่วมหลัก

กิจกรรม

หมายเหตุ

กิจกรรม 1

2-6 มิย. 2557

นักศึกษาปี 2-3

ปฏิบัติธรรม

กิจกรรม 2

18 มิย. 2557 (บ่าย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กิจกรรม 3

15-16 กค. 2557

นักศึกษาปี 2

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

 

28 กค. 2557 (เช้า)

นักศึกษาปี 2

ปฐมนิเทศ นศ.ปี2 *

 

 

6 สค. 2557 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2

รับน้องข้ามฟาก *

 

 

21 สค. 2557 (เช้า)

นักศึกษาปี 2-6

พิธีไหว้ครู *

 

กิจกรรม 4

27 สค. 2557 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-3

ศิลปะป้องกันตัว

 

กิจกรรม 5

10 กย. 2557 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-6

พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

 

กย. 2557 (ค่ำ)

นักศึกษาปี 1

รับน้องใหม่ *

 

กิจกรรม 6

8 ตค. 2557 (บ่าย)

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการศึกษา

กิจกรรม 7

11 กพ. 2558 (บ่าย)

นักศึกษาปี 2-6

พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2

กิจกรรม 8

21 มค. 2558

นักศึกษาปี 6

แนะแนวการทำงาน

 

เมย. 2558

นักศึกษาปี 6

ปัจฉิมนิเทศ *